Phần mềm quản lý tài chính kế toán (FMS)

Phần mềm quản lý tài chính kế toán (FMS) cho phép người sử dụng tạo cấu hình định khoản theo đặc thù công ty mình. Tuỳ theo nhu cầu sử dụng, người dùng có thể tạo ra các sơ đồ kế toán tự động, kết chuyển tự động, và báo cáo tự động. Ứng với mỗi nghiệp vụ được cấu hình sẵn, kế toán chỉ việc kiểm tra, duyệt lại các bút toán và dữ liệu sẽ được cập nhật vào tới báo cáo tài chính và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Với cấu hình định khoản chi tiết đến từng tiểu khoản hay đối tượng, hệ thống có thể có được báo cáo lãi lỗ chi tiết đến từng mặt hàng, từng hợp đồng, hay từng dự án.

Quản lý tài chính tổng hợp bao gồm hạch toán kế toán của các phần hành: quản lý vốn bằng tiền, kế toán mua hàng, kế toán vật tư, công cụ dụng cụ, kế toán tổng hợp. Hệ thống hỗ trợ người dùng phân bổ các tài sản cố định, công cụ dụng cụ và chi phí trả trước. Phần mềm cũng giúp người dùng kê khai thuế, và xuất ra các báo cáo theo chuẩn nhà nước.

Phần mềm quản lý tài chính kế toán được tích hợp với phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến, phần mềm quản lý chuỗi cung ứng, phần mềm quản lý nhân sự thành một hệ thống thống nhất.

Phần mềm quản lý tài chính kế toán (FMS)