Khách hàng tiêu biểu

- Công ty cổ phần Phúc Sinh

- Công ty cổ phần cà phê Phúc Sinh

- Công ty cổ phần cà phê Phúc Minh

- Công ty cổ phần Gia Vị Việt

- Belkern Corp

 

- Trang web: http://locphuc.com.vn

- Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng

 

 

- Làm game sự kiện quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm:

 • Klacid

 • Tanatril

 • Hidrasec

 • Betaserc

 • Duphalac

- Làm game sự kiện quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm

 • LastWinContribution

 • Logo Dicovery

 • MazeDecision

 • PhlegmTreatment

 • Đua thuyền - Quảng bá sản phẩm Enterogermina

 • Lá gan khỏe - Quảng bá sản phẩm Essentiale Forte

 • Vòng quay - Quảng bá sản phẩm Mepraz

 • Hươu Cao Cổ - Quảng bá sản phẩm Calcium Corbiere

 • Trúc xanh - Quảng bá sản phẩm Calcium Corbiere

 • ETC

 • ISTEP

- Làm game sự kiện quảng bá sản phẩm

 • Betadine Superman-Quảng bá sản phẩm - Betadine của Công ty Muldipharma

 • Puzzles Funny - Quảng cáo sản phẩm của Công ty Muldipharma

 • Egg Catching - Quảng cáo sản phẩm của Công ty Merck

 • MSD - Quảng bá thương hiệu sản phẩm tim mạch của thương hiệu MSD

- Trang web YBA: http://ybahcm.com.vn/

- Phần mềm Quản lý tài liệu điện tử trang web YBA

- Phần mềm quản lý hội viên, doanh nghiêp, các hoạt động hội , quản lý sự kiện, quản lý tổ chức hiệp hội.

 

- Phần mềm quản lý học viên